Farsi - فارسی

Klachtenreglement Integratiewerk


آیین نامه و اصول طرح شکای ات
براي مؤسسه اینتگریشن ورك کیفیت کار از اهمیت فوق العاده اي برخوردار هست. با این وجود این امکان هست که شما احساس
کنید با رفتاري نا مناسب توسط یک ی از کارمندان مؤسسه اینتگریشن ورك مواجه شده اید. در اینصورت میتوانید اقدام به شکایت
کنید.
یک شکایت به معناي درخواست رسیدگی و تصمیم گیري در مورد اختلاف نظر بین شما و کارمند اینتگریشن ورك است.
یک شکایت میتواند در این موارد باشد:
.مورد تبعیض قائل شدن. . خدماتی که اینتگریشن ورك عرضه میکند؛ . چگونگی رفتار کارمند اینتگریشن ورك با شما؛
ترجیح ما بر این است که مشکلات را با هم حل کنیم. براي این منظورما در ابتدا سه مرحله را دنبال می کنیم.
1 -در مرحله اول شما با کارمند مورد نظر در باره شکایتتان صحبت میکنید.
2 -اگر مشکل شما به اینصورت حل نشد کارمند موردنظر از مدی ر در این مورد درخواست کمک میکند.
3 -اگر باز هم مشکلتان حل نشد میتوانید طبق پروسه طرح شکایات، شکایت خود را بصورت کتبی نزد
مدیرعامل مطرح کنید. در اینجا میتوانید از یک متخصص و یا مشاور مورد اعتماد کمک بگیرید.
حق شکایت شما پس از دو سال از طرح شکایت منقضی میشود.
ترتیب و نحوه ي رسیدگی به شکایات
به اینصورت که شما شکایت خود را بصورت کتبی براي مدیر عامل ارسال میکنید. مدیرعامل در ظرف ده روز با شما
تماس میگیرد تا با هم به یک راه حل برسید.
اگر باز هم به نتیجه مطلوب نرسیدید مدیرعامل شکایت شما به کمیته رسیدگی به شکایات مطرح میکند. کمیته
رسیدگی به شکایات ظرف سه هفته پیشنهادات و توصیه هاي خود را به مدیرعامل عرضه میکند. این کمیته می تواند
این دوره را تا سه هفته تمدی د کند. در این صورت شما نامهاي در این مورد دریافت خواهید کرد. مدیر عامل باید توصیه
کمیته رسیدگی به شکایات را بپذیرد. پس از آن مدیرعامل از شما دعوت میکند که در مورد این پیشنهادات و توصیه با
هم صحبت کنید. در ظرف 5 روز پس از تصمیم گی ري ، شما نامهاي از مدیرعامل در مورد مشاوره دریافت خواهی د کرد.