Tigrinya - ትግርኛ ፊደል

Privacyreglement Integratiewerk

ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ናይ ስትረት-ስርዓት

ሰራሕተኛታት ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ነቲ ናይ ውልቅኻ-ሓበሬታ ብጥንቓቀ ክሕዝዎ/ወኦ ኣለወን። ናይ ውልቅኻ-ሓበሬታ ማለት፡ ‘ኣድራሻኻ’፡ ‘ዝተወለድካሉ ዕለት’፡ ‘በይ.ኤስ.ኤን’(BSN): ‘ምሕዋስካ ምስ ህዝቢ ኔዘርላንድስ’ (inburgering) ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ዝኣመሰሉ እዮም።

መታን ብደንቢ ክትሕግዘካ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ናትካ ሓበሬታ የድልያ። ብእኡ ምኽንያት እያ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ናታካ ሓበሬታ እትምዝግቦ። ሰራሕተኛታት ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ጥራሕ እዮም ነዚ ሓበሬታ እዚ ክርእይዎ ዝኽእሉ። “ኤን.ፈይ.ኣ.” ብዘይ ፍቃድኪ/ካ ወይ ከኣ ሕጊ ኔዘርላንድ ስለዘገድዳ እንተዘይኮይኑ፣ ሓበሬታኻ/ኺ ምስ ካልኦት ትካላት ኣይትካፈሎን እያ።

እዚ ሓበሬታ ብደንቢ ዝተሓለወ እዩ። ነዚ ሓላፍነት ዝወስድ ዳይረክተር ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ.” እዩ። ኩሎም ነዚ ሓበሬታ ክርእዩ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት “ምስጢር ናይ ምዕቃብ ስምምዕ” ይፍርሙ እዮም።

ነቲ ኣብ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ዝሕግዘካ ሰብ፡ ነቲ ናትካ ሓበሬታ ክትርእዮ ክትሓቶ/ታ ትኽእል ኢኻ። ቅዳሕ ናይቲ ሓበሬታ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ጌጋ ረኺብካሉ፡ እቲ ጌጋ ንኽእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

“ኤን.ፈይ.ኣ.” ነቲ ሓበሬታ ንሓሙሽተ ዓመት ትሕዞ።