Farsi - فارسی

Privacyreglement Integratiewerk


قواعد حفظ حریم خصوصی
اینتگریشن ورك، از قانون هلند درباره حریم شخصی یعنی «آ فی خی» پیروي میکند.
کارمندان اینتگریشن ورك متعهد هستند از اطلاعات شخصی شما با دقت و مراقبت ویژه محافظت کنند. اطلاعات شخصی شما
شامل آدرس، تاریخ تولد، شماره ملی و اینکه در چه مرحله اي از آزمون شهروندي تان هستید، میباشد.
اینتگریشن ورك به این اطلاعات نیاز دارد تا بتواند شما را بخوبی راهنمایی و هدایت کند. براي همین این اطلاعات نزد
اینتگریشن ورك ثبت شده اند. تنها کارمندان اینتگریشن ورك میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. اینتگریشن ورك
اطلاعات شخصی شما را با دیگران به اشتراك نخواهد گذاشت مگر آنکه شما به او مجوز اینکار را بدهید یا اینکه او از طرف
قانون مجاز باشد. شما حتی میتوانید بعداً مجوزتان را پس بگیرید.
اطلاعات شخصی شما نزد ما محفوظ هستند. مدیرعامل اینتگریشن ورك مس ؤلیت این امر را بعهده دارد. همه مسؤلانی که
اطلاعات شما را مشاهده میکنند موظف هستند یک قرارداد رازداري امضا کنند.
شما می توانید از مشاورتان درخواست کنید که اطلاعات شخصی خودتان را مشاهده کنید. درصورت تمایل میتوانید در ظرف 15
روز یک کپی از داده هاي شخصی تان دریافت کنید. اگر اشتباهی در مشخصاتتان موجود باشد میتوانید بخواهید آنرا تصحیح کنند.
اینتگریشن ورك داده هاي شخصی شما را تا پنج سال نگهدار ي میکند.