Tigrinya - ትግርኛ ፊደል

Cursusovereenkomst Taalschool Integratiewerk

 ውዕል ናይ ኮርስ (ክፍሊ-ትምህርቲ) ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ” እንተድኣ ኣብ “ኤን.ፈይ.ኣ” ኮርስ ትከታተል ኮይንካ፡ ናይ ኮርስ-ውዕል ክትፍርም ኣሎካ። ኣብዚ ውዕል ሓድሕድና እንታይ ከምዝተሰማማዕናን፡ ናትካ ግቡእን መሰልን ኣሎ።


“ኤን.ፈይ.ኣ” እዚ ስምምዕ እዚ ክበርሃልካ እያ ትደሊ። ስለዚ ኢና ኸኣ ነዚ ቪድዮ ጌርናዮ። እቲ ናይ ኮርስ-ውዕል ኣብ ቅድሜኻ ተዘርግሑ ኣሎ። እዚ ውዕል ብስም ትካል“ኤን.ፈይ.ኣ”ን ነዚ ውዕል ከኣ ብስም “ኤን.ፈይ.ኣ” መን ከምዝፍርሞን እዩ ዝጅምር። ኣብ ትሕቲኡ ናትካ ሓበሬታ ኣሎ። እቲ ናይ ኮርስ-ውዕል 7ተ-ዓንቀጻት ዝሓዘለ እዩ። ሓደ ብሓደ ከግለጻ እየን።

ዓንቀጽ 1-ኮርስ እዚ ኮርስ ንምንታይ ከምዘዳልወካ ብምግላጽ እዩ ዝጅመር። እቲ ኮርስ ክንደይ ከምዝወስድ፡ ከምኡውን ብዝሒ ተመሃሮ፡ እንተበዝሑ 12 ኮይኖም ደረጃ ትምህርቶም ዳርጋ ሓደ እዩ።

ዓንቀጽ 2-ትሕዝቶ ኮርስ ኣብዚ ከኣ እቲ ኮርስ ክንደይ ከምዝወስድ ይግለጽ፣ ምስ ዝጅመረሉን ዝድምደመሉን ዕለት። ከምኡውን መዓስን ኣበይን ትምህርቲ ከምዘለካ ኣብኡ ኣሎ። ገለ ነገር ምስዝቅየር፡ እዚ ብእዋኑ ይሕበር። “ኤን.ፈይ.ኣ” ኣብቲ ርእሲ ምክትታል ትምህርትኻ፡ ኣብ ገዛ እውን ባዕልኻ ከተጽንዕ ትጽቢት ትገብረልካ እያ። ከምኡ ምስ እትገብር ኔዘርላንድስ ቀልጢፍካ ትመሃሮ። እቲ “ኮንታክት-ፐርሰን” - ተሓጋጋዚኻ ኣብ “ኤን.ፈይ.ኣ” መታን ኣብዚ ኮርስ ክትካፈል ክሕግዘካ እዩ። ኩሉ ግዜ ንመምህርካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሰሰለስተ-ወርሒ እቲ መምህር ብዛዕባ እቲ ምዕባለ ይዛራረብ። እቲ መምህር መዓስ “ኤክዛም” (ደምዳሚመርመራ) ክትገብር ከምእትኽእልን፡ ከመይ ጌርካ ነቲ “ኤክዛም” ከምእትምዝገብን ይዛራረበሉ እዩ። “ኤን.ፈይ.ኣ” ምህላውካን ዘይምላካን ትምዝግቦ እያ። ስለዚ ኣብ ነፍሲወከፍ ትምህርቲ ክታምካ ከተንብር ኣሎካ።

ዓንቀጽ 3-ኩነታት ተማሃርይ መታን ኣየናይ ዓይነት ትምህርቲ ምሳኻ ከምዝሰማማዕ ንምፍላጥ፣ ኣቀዲምና መርመራ ነግብረካ። ድሕሪ ኩነታት ናትካ ይምዝገብ። ንሱ ከኣ፡ ‘መሃይም’ ክኸውን ይኽእል፣ “መባእታዊ ትምህርቲ” ክኸውን ይኽእል፣ “ማእኸላይ ደረጃ” ወይ “ዝለዓለ ደረጃ” ክኸውን ይኽእል። ትምህርቲ ምስ ጀመርካ “ኤን.ፈይ.ኣ” ጸጸኒሓ ናይ ምዕባለ-መርመራ ተግብረካ እያ። እቲ መምህር ነዚ ውጽኢት ናይ መርመራ ምሳኻ ይዛራረበሉ።

ዓንቀጽ 4-ዋጋን ኣካፋፍላን ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እዚ ትምህርቲ ክንደይ ገንዘብ ከምዝውድእ ተመዝጊቡ ኣሎ። ነዚ ትምህርቲ ወይ ባዕልኻ ትኸፍሎ ወይ ከኣ ካብ “ድዎ” ተለቂሕካ ትኸፍሎ። እንተ ድኣ ካብ “ድዎ” ተለቂሕካ፡ “ድዎ” ባዕላ ነቲ ትምህርትኻ ትኸፍሎ። ነዚ ከኣ ነቲ መኽፍሊ ክትሰማምዓሉ ኣሎካ። “ኤን.ፈይ.ኣ” ነቲ ናትካ መዝገባት/ጸብጻባት/ሓበሬታ ምስ “ድዎ” ተመሓላልፎ።

ዓንቀጽ 5-ምቁራጽን ትምህርቲ ጠጠው ምባልን

ነዚ ትምህርቲ ከተቛርጾ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከኣ ብናትካ ተሓጋጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምቁራጽካ ግን ቅድሚ ወርሒ ከተፍልጥ ኣለካ። ብምኽንያት ፍሉይ ኩነታት እውን ሽዑንሽዑ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ። ንምሳሌ “ኤን.ፈይ.ኣ” እንተድኣ እቲ “Keurmerk Blik op Werk” (ብቅዓት ናይ ምጥማት ናብ ስራሕ) ተመንዚዓ። “ኤን.ፈይ.ኣ” እውን ነቲ ውዕል ከተቛርጾ ትኽእል እያ። እዚ ንገብሮ ከኣ እንተድኣ ምህላውካ ካብ ሰማንያ_ካብ_ሚእቲ (80%) ትሒቱ እዩ፤ ገንዘብ ብእዋኑ ዘይትኸፍል ኮይንካ ወይ ከኣ ዘይፍቀድ ጠባያት ኣርኢኻ።

ዓንቀጽ 6-ጣምታ ኣብ ስራሕ “ኤን.ፈይ.ኣ” “Blik op Werk” ዝብል መለለዪ ኣለዋ፡ ነዚ ንምዕቃብ ከኣ ዝከኣለና ኢና ንገብር። “ኤን.ፈይ.ኣ” ነቲ “Blik op Werk”(ጣምታ ኣብ ስራሕ)ን፡ “Tevredenheidsonderzoek” (ናይ ዕግበት መጽናዕትን) ዝጠልቦ ቅድመኩነት ተማልእ እያ።

ዓንቀጽ 7-ቕጥዕታት/ስርዓታት/ድንጋገታት

“ኤን.ፈይ.ኣ” ናይ “ስታሬ_ስርዓታት” ከምእዉን ናይ “ኣቤቱታት_ድንጋገታት” ኣለዋ። ኣብቲ
ናይ “ኤን.ቨይ.ኣ” “ሳይት” ኣሎ።

እዚ ውዕል እዚ “ኤን.ፈይ.ኣ”ን ንስኻን ነዚ ውዕል እዚ ክትፍርምዎ ኣለኩም። ኣብ ነፍሲወከፍ ገጽ ተመልክተሉ ኣብ ገጽ ኣርባዕተ ከኣ ክታምካ ተስፍረሉ። እንተድኣ ናትካ ሓበሬታ ”ኤን.ፈይ.ኣ” ን “ፓንተያ” ክትህቦም ኣፍቂድካ ከኣ፡ መሊስካ ኣብኡ ፌርማኻ ተንብር። ፓንተያ እቶም ዓሚል ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ” ዓጊቦምን ኣይዓገቡን፡ ን “Blik op Werk”(ጠመታ ኣብ ስራሕ) ናይ ዕግበት መጽናዕቲ እትገብር “ፓንተያ” እያ።

ነዚ ቪድዮ ስለዝተኸታተልኩሞ ብልቢ ነመስግን። ተስፋ ንገብር እዛ ቪድዮ ነቲ ናይ “ትምህርቲ_ውዕል” ብዝበለጸ ክትርድእዎ ሓጊዛ ክትከውን። እንተድኣ ተወሳኺ ሕቶታት ኣሎካ፡ ነቲ ናትካ ተሓጋጋዚ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።