Farsi - فارسی

Cursusovereenkomst Taalschool Integratiewerk


توافقنامه دوره آموزش زبان اینتگریشن ورك
اگر شما کلا سهاي زبان در مؤسسه زبان اینتگریشن ورك دنبال میکنید میباید در این رابطه توافقنامهاي را امضا کنید. در این توافقنامه
قرارهایی که ما با هم گذاشته ایم و همچنین همه وظایف و حقوق شما، گنجانده شده است.
هدف از ساختن این ویدیو این هست که شما محتواي این قرارد را کاملا متوجه شوید .
این توافقنامه در جلو رو شما قرار دارد. در بالاي صفحه اسم مؤ سسه زبان اینتگریشن ورك را مشاهده می کنید و اسم شخصی که از
جانب اینتگریشن ورك با شما این قرارداد را امضا خواهد کرد. در زیر آن مشخصات شما قرار دارند.
این توافقنامه شامل هفت ماده میباشد. ما در اینجا این هفت ماده را یک به یک براي شما توضیح خواهیم داد.
ماده 1 – دوره آموزشی
این قسمت شروع میشود با اینکه در این دوره شما چه درسهایی را خواهید گذراند، چه مدت این دوره طول خواهد کشید، تعداد
دانشجویان در این گروه و اینکه همه افراد گروه در یک سطح آموزشی قرار دارند.
ماده – 2 محتواي درسی
در این قسمت تاریخ شروع و تاریخ پایان این دوره آموزشی را ملاحظه میکنید و همینطور زمان و محل کلاسها.
اگر در موردي تغییري ایجاد شود حتما از قبل به شما اطلاع داده خواهد شد. مؤسسه زبان اینتگریشن ورك از شما انتظار دارد که در کنار
گذراندن این کلاسها در خانه هم تمرین کنی د. تا زبان هلندي را سریعتر یاد بگیرید.
مسؤ ل ارتباطی شما در مؤسسه زبان اینتگریشن ورك به شما کمک میکند تا بتوانید در کلاسها شرکت کنید. همیشه میتوانید سوالهایتان
را با استادتان مطرح کنید. هر سه ماه استاد با شما صحبتی خواهد داشت در مورد پیشروي شما در دروس. همینطور استاد به شما اطلاع
میدهد که چه زمانی امتحان خواهید داشت و چگونه میتوانید براي امتحانات نامنویسی کنید.
حضور شما در کلاسها از طرف اینتگریشن ورك ثبت خواهد شد. به همین دلیل شما باید بعد از شرکت در هر کلاس امضا یا یک پاراف
خودتان را در لیست بگذارید.
ماده – 3 مشخصات دانشجویی
قبل از اینکه در دوره زبان هلندي شرکت کنید آزمونی از شما گرفته خواهد شد تا پایه درسی شما مشخص شود و در گروهی که مناسب
شما است گنجانده شوید. با نتایج این آزمون پروفایل شما ایجاد خواهد شد. سپس شما در سطوح درسی پایه یا بیسواد، تحصیلات کم،
تحصیلات متوسطه یا تحصیلکرده قرار خواهید گرفت.
در طول کلاسهاي آموزش زبان، اینتگریشن ورك بطور مرتب از شما تست خواهد گرفت تا پیشرروي شما در درسها مشخص شود. استاد
نتایح تست با شما در میان خواهد گذاشت.
.
ماده –4 هزینه ها و صورت حساب
در این بخش هزینه این دوره ها را مشاهده میکنید. شما یا خودتان هزینه این دوره را میپردازید یا اینکه بابت آنها از سازمان « دي یو»
وام دریافت میکنید. دراینصورت سازمان « دي یو» هزینه آموزش شما را پرداخت میکند. که در اینصورت شما میبایست فاکتورها را تایید
کنید. مؤسسه زبان اینتگریشن ورك مشخصات شما را در اختیار « دي یو» قرار خواهد داد.
ماده –5 لغو قرارداد و پایان دادن به ادامه کلاسها
براي شما این امکان هست که کلاسهایتان را لغو کنید. این کار را میتوانید از طریق مسئول ارتباط یتان در اینتگریشن ورك انجام دهید.
یک ماه قبل از توقف با ادامه کلاسها میتوانید قرادادتان را لغو کنید. به همینصورت مؤسسه زبان اینتگریشن ورك هم میتواند قراردادش
را با شما لغو کند. براي مثل اگر شما کمتر از 80 ٪در کلاسها حضور داشته باشید، یا اینکه هزینه ها را پرداخت نکنید و یا رفتار نامناسب
در کلاس داشته باشید.
ماده – 6 نشانه یا علامت " کیفیت در کار "
مؤسسه زبان اینتگریشن ورك داراي نشانه « بلیک اُپ وِرك» یا همان کیفیت در عرضه کار است. ما موظف هستیم تمام تلاش خود را
براي حفظ این نشان کیفیت انجام دهیم.
ماده – 7 آیین نامه یا مقرارات
مؤسسه زبان اینتگریشن ورك داراي آیین نامه حفظ حریم خصوصی و طرح و ثبت شکایات است براي اطلاع بیشتر در این موارد میتوانید
به وب سایت اینتگریشن ورك مراجعه کنید.
توافقنامه
توافقنامه میباید توسط شما و مؤسسه زبان اینتگریشن ورك امضا شود. در پایین هر صفحه این قرارداد شما یک پاراف میگذارید و در
صفحه 4 آن را امضا میکنید. در این صفحه شما باید یک قسمت دیگر را هم امضا کنید، اگر بدنبال قوانین کرونا، مایل به دنبال کردن
درسهاي آنلاین باشید. درصورتی که شما به اینتگریشن ورك اجازه دهید که مشخصات شما را در اختیار سازمان پانتیا بگذارد پاي آن
صفحه را هم باید امضا کنید. این سازمان به درخواست « بلیک اُ پ ورك» ، با نظر سنجی رضایتمندي افراد را ارزیابی خواهد کرد.
با تشکر از شما براي دیدن این ویدیو. به این امید که این ویدیو به شما کمک کند که توافقنامه مؤسسه زبان اینتگریشن ورك را بهتر
بتوانید متوجه شوید. اگر هنوز در این رابطه سؤالی داشتید میتوانید آنرا با مسئول ارتباط ی تان مطرح کنید.