Tigrinya - ትግርኛ ፊደል

Klachtenreglement Integratiewerk

ናይ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ናይ ኣቤቱታ-ስርዓት

“ኤን.ፈይ.ኣ.” ኣቃልቦን ጽፈትን ተቀድም። ይኹን’ምበር፡ ብ“ኤን.ፈይ.ኣ.” ወይ ሰራሕተኛ “ኤን.ፈይ.ኣ.” ብዝግባእ ከምዘይትሓገዝካ ኮይኑ ክስመዓካ ይኽእል እዩ። ሽዑ ኣቤቱትታ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ሓቢርና ኣቤቱታኻ ንምፍታሕ ድልዋት ኢና። ነዚ ኽኣ እዘን ስለስተ ስጉምትታት ንኽተል፣

1. እቲ ኣቤቱታኻ መጀመርያ ምስቲ ዝምልከቶ ሰራሕተኛ ትዛራረበሉ እሞ፣ ሓቢርኩም መፍትሒ ክትረኽብሉ ትፍትኑ፡ 2. እዚ እንተዘይሰሊጡ፡ እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ሓላፊኡ ሓገዝ ይሓትት፡ 3. እዚ እውን እንተዘይሰሊጡ፡ ኣቤቱታኻ ናብ ዳይረክተር ተሕልፎ፡ ናይ ኣቢቱታ- ኣገባብ።

ናይ ኣቤቱታ-ኣገባብ ኣቤቱታኻ ብጽሑፍ ናብ ዳይረትክተር ትልእኾ። እቲ ዳይረክተር ከኣ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልቲ ይምልሰልካ መታን ብሓባር መፍትሒ ንምርካብ። እዚ እንተዘይሰሊጡ፡ እቲ ዳይረክተር ነቲ ኣቤቱታትን ነቲ ስጋብ ሽዑ ንምፍትሑ ዝተወስደ ስጉምቲታትን ብጽሑፍ መዝጊቡ ናብቲ “ናይ ኣቤቱታ-ሽማግለ” የቅርቦ። እዚ ናይ “ኣቤቱታ-ሽማግለ” ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ውሳኔኦም ንዳይረክተር ይነግርዎ። እቲ ዳይረክተር ነዚ ውሳኔ ከኽብር ኣለዎ። እቲ ዳይረክተር ይዕድመካ እሞ ነቲ ውሳኔ ብሓንሳብ ትዘራረቡሉ።